Právne upozornenia

právne upozornenie

1. TOTOŽNOSŤ VLASTNÍKA WEBU
BALENIE COLOR MANUFACTURING SL s CIF B65297699, s adresou Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona), a e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript. , je vlastníkom tejto webovej stránky s doménou pcmgrupo.com

2. PRIJATIE PODMIENOK POUŽÍVANIA
Používanie tejto webovej stránky pripisuje navigátorovi, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, stav POUŽÍVATEĽA, z ktorého vyplýva dodržiavanie podmienok uvedených nižšie. Pre všetky účely budú podmienky zohľadnené vo verzii zverejnenej v čase prístupu. POUŽÍVATEĽOVI sa odporúča, aby si pred použitím ponúkaných služieb pozorne prečítal podmienky uvedené nižšie. Podobne aj prístup k určitým službám prostredníctvom tejto webovej stránky môže podliehať určitým konkrétnym podmienkam, ktoré v závislosti od prípadu nahrádzajú, dopĺňajú a/alebo upravujú tieto všeobecné podmienky. Preto si POUŽÍVATEĽ pred prístupom a/alebo používaním našich služieb musí pozorne prečítať aj príslušné konkrétne podmienky. Ak neprijmete podmienky používania, musíte sa zdržať prístupu a používania služieb obsiahnutých na tejto webovej stránke. Tieto podmienky používania upravujú všeobecné používanie webu POUŽÍVATEĽOM, ktorý má možnosť si ich prezerať a tlačiť. Vlastník webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo vymazať obsah, služby a informácie nachádzajúce sa na tejto webovej stránke, ako aj obmedziť alebo zrušiť zmluvné podmienky platné pre túto webovú stránku.

3. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Obsah tejto webovej stránky je chránený zákonom o duševnom a priemyselnom vlastníctve. Webová stránka, vrátane, nie však výlučne, jej programovania, úpravy, kompilácie a iných prvkov potrebných na jej fungovanie, návrhy, logá, text a/alebo grafika sú majetkom osoby zodpovednej za web, prípadne, ak je to vhodné, má licenciu alebo výslovné povolenie od autorov. Bez ohľadu na účel, na ktorý boli určené, úplná alebo čiastočná reprodukcia, použitie, využívanie, distribúcia a komercializácia si v každom prípade vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vlastníka webu. Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv môže byť porušením týchto ustanovení, ako aj trestným činom postihovaným v súlade s § 270 a nasl. Trestného zákona. Dizajn, logá, text a/alebo grafika mimo osoby zodpovednej za web a ktoré sa môžu objaviť na webovej stránke, patria ich príslušným vlastníkom, ktorí sú sami zodpovední za akúkoľvek možnú kontroverziu, ktorá s nimi môže vzniknúť. V každom prípade od nich existuje výslovné a predchádzajúce oprávnenie.
Nároky, ktoré môžu byť uplatnené POUŽÍVATEĽMI v súvislosti s možným porušením práv duševného alebo priemyselného vlastníctva na akýkoľvek obsah tejto webovej stránky, by mali byť adresované na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript. .

4. PRÍSTUP NA WEB
Náš web môže navštíviť každý POUŽÍVATEĽ voľne a bezplatne. S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, bude vždy zaobchádzať v súlade s ustanoveniami aktuálnych predpisov.

5. SPRÁVNE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje používať web, obsah a služby v súlade so zákonom, s dobrými zvyklosťami a verejným poriadkom.
POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje a súhlasí s tým, že:

 • Nepoužívajte webovú stránku alebo služby poskytované prostredníctvom nej na nezákonné účely alebo účinky alebo v rozpore s obsahom tohto právneho upozornenia, ktoré poškodzujú záujmy alebo práva tretích strán, alebo ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom poškodiť, znefunkčniť alebo zhoršiť webovú stránku alebo jej služby alebo zabrániť uspokojivému používaniu webu iným používateľom.
 • Neničiť, meniť, deaktivovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať údaje, programy alebo elektronické dokumenty a iné, ktoré sa nachádzajú na webe.
 • Nezavádzajte programy, vírusy, makroinštrukcie, miniaplikácie alebo akékoľvek iné logické zariadenie alebo sekvenciu znakov, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť akýkoľvek typ zmeny v počítačových systémoch osoby zodpovednej za web alebo tretích strán.
 • Nezneužívajte informácie, správy, grafiku, kresby, zvukové a/alebo obrazové súbory, fotografie, nahrávky, softvér a vo všeobecnosti akýkoľvek druh materiálu dostupného prostredníctvom webu alebo služieb, ktoré ponúka.
 • Nezavádzajte činy, postoje alebo diskriminačné myšlienky na základe pohlavia, rasy, náboženstva, viery, veku alebo stavu.
 • Rovnako osoba zodpovedná za web si vyhradzuje právo zamietnuť alebo odobrať prístup na web a/alebo služby kedykoľvek a bez potreby predchádzajúceho upozornenia tých POUŽÍVATEĽOV, ktorí nedodržiavajú tieto všeobecné podmienky.

6. SYSTÉM ZODPOVEDNOSTI
Osoba zodpovedná za web nebude priamo ani subsidiárne zodpovedná za:

 • Kvalita služby, rýchlosť prístupu, správne fungovanie či dostupnosť či kontinuita prevádzky Webu.
 • Že dochádza k prerušeniam služby, oneskoreniam, chybám, poruchám a vo všeobecnosti k iným nepríjemnostiam, ktoré majú pôvod v príčinách, ktoré sú mimo kontroly Vlastníka webu. • Úmyselné alebo nedbanlivé konanie POUŽÍVATEĽA a/alebo je spôsobené vyššou mocou. V každom prípade, bez ohľadu na jeho príčinu.
 • Priame alebo nepriame škody, následné škody a/alebo ušlý zisk.
 • Obsah a názory tretích strán alebo informácie obsiahnuté na webových stránkach tretích strán, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom odkazov alebo vyhľadávacích nástrojov webových stránok.
 • Škody, ktoré môžu byť spôsobené počítačom POUŽÍVATEĽOV v dôsledku možných počítačových vírusov nakazených v dôsledku prehliadania webovej stránky alebo akejkoľvek inej škody vyplývajúcej z takéhoto prehliadania.
 • Nedodržiavanie zákona, morálky a všeobecne uznávaných dobrých zvykov alebo verejného poriadku v dôsledku prenosu, šírenia, uchovávania, sprístupňovania, prijímania, získavania alebo prístupu k obsahu.
 • Nectnosti a chyby všetkých druhov prenášaných, šírených, uchovávaných alebo sprístupnených obsahov, nedostatočná ich aktualizácia alebo presnosť, prípadne ich vedecká kvalita.
 • Rovnako tak Vlastník nezaručuje, že Web a server sú bez vírusov a nezodpovedá za škody spôsobené prístupom na Web alebo nemožnosťou prístupu.
 • Vlastník bude mať právo, bez akejkoľvek kompenzácie POUŽÍVATEĽA za tieto koncepty, dočasne pozastaviť služby a obsah webovej stránky, aby mohol vykonávať údržbu, zlepšovanie alebo opravy.
 • Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo vymazať obsah a služby nachádzajúce sa na tejto webovej stránke, pričom nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, ako aj za to, že informácie nie sú aktualizované.

7. OCHRANA ÚDAJOV
V súlade s ustanoveniami aktuálnych predpisov o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že informácie poskytnuté používateľom budú zapracované do systému spracovania vo vlastníctve Zodpovednej osoby s cieľom umožniť, urýchliť a splniť záväzky medzi oboma stranami. Rovnako Majiteľ a Manažér informuje, že údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na dodržanie vyššie uvedených pokynov. Pokiaľ nekomunikujete inak, budeme chápať, že vaše údaje neboli upravené, že súhlasíte s tým, aby ste nás informovali o akejkoľvek zmene a že máme váš súhlas s ich použitím na vyššie uvedené účely. Informujeme vás, že s údajmi budete nakladať zákonným, lojálnym, transparentným, primeraným, relevantným, obmedzeným, presným a aktualizovaným spôsobom. Preto sa Prevádzkovateľ zaväzuje prijať všetky primerané opatrenia, aby tieto boli v prípade nepresnosti bezodkladne vymazané alebo opravené. V súlade s právami vyplývajúcimi z aktuálnych predpisov o ochrane údajov môže Používateľ uplatniť právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie, prenosnosť a nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj súhlas udelený na spracovanie. toho istého, pričom svoju žiadosť musíte adresovať písomne ​​a dostatočne sa identifikovať na adresu uvedenú v bode 1. Rovnako sa môžete obrátiť aj na Kontrolný úrad s uplatnením nároku, ktorý uznáte za vhodný.

8. REKLAMA
V súlade s ustanoveniami zákona 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSICE) sa politika týkajúca sa e-mailu zameriava na zasielanie iba správ, ktoré POUŽÍVATEĽ požiadal o prijímanie, pričom ich dobrovoľne a výslovne preniesol. súhlas. Ak chce Užívateľ dostávať tieto oznámenia, jeho žiadosť musí byť adresovaná písomne ​​a dostatočne sa identifikuje na elektronickú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

9. PLATNÁ LEGISLATÍVA A SÚDNA JURISDIKCIA
Tieto podmienky sú napísané v španielčine a podliehajú aktuálnej španielskej legislatíve. Súdy a tribunály v Madride, Španielsko, budú kompetentné pre všetky súdne spory alebo záležitosti týkajúce sa tejto webovej stránky.

Image
Spoločnosť na dekoráciu fliaš a nádob, odborníci na maľovanie fliaš ekologickými technikami a farbami, sieťotlač, horúcu razbu a lakovanie sklenených nádob na potraviny, parfumérie, kozmetiku a vône HOME. Viac ako 50 rokov skúseností v dekorácii obalov spolu s najmodernejšími výrobnými linkami. 

Udržateľnosť PCM s rôznymi možnosťami obnovy, vyzdobenia alebo recyklácie nádob a fliaš s chybami v dizajne, označovaní alebo sériách zostáva zachovaná.

.

Najčítanejšie na webe

Kontakt

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54